Het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK) en de Waddenacademie stellen in deze derde gezamenlijke themadag het thema cumulatieve effecten centraal. Ingegaan wordt op de optelsom van gevolgen van menselijke activiteiten in de Waddenzee, al of niet in combinatie met andere drukfactoren zoals klimaatverandering. Dit is zowel vanuit wetenschappelijk als beleids- en beheersmatig oogpunt een belangrijk, maar ook uitdagend onderwerp. Het doel van deze themadag is vanuit verschillende perspectieven met diverse deelnemers de thematiek van cumulatieve effecten interactief te beschouwen.

09.30 – 10.00

Inloop met koffie en thee en wat erbij

10.05 – 10.15

Woord van welkom namens de organiserende partijen

Inhoudelijke inleiding op de themadag

Martin Baptist, NCK
Kees Bastmeijer, moderator

Lees het verslag

Setting the stage

10.15 – 10.40

Cumulatieve effecten in het Waddengebied:
relevante juridische kaders

Kees Bastmeijer, Waddenacademie

Lees het verslag
10.40 – 11.05

Waar loopt LNV tegenaan bij het opstellen van
het beleidskader natuur Waddenzee in relatie tot
cumulatieve effecten?

Peter van Velzen, Ministerie van LNV

Lees het verslag
11.05 – 11.30

Waar loopt de Beheerautoriteit Wadden tegenaan
bij het opstellen van het opstellen van het
integraal beheerplan in relatie tot cumulatieve
effecten?

Marre Walter, Beheerautoriteit Waddenzee

Lees het verslag
11.30 – 12.00

Koffie- en theepauze

12.00 - 12.25

Waar loopt RWS in de praktijk tegenaan vanuit
het beheerperspectief in relatie tot cumulatieve
effecten?

Lies van Nieuwerburgh en Marleen Wilschut,
Rijkswaterstaat Noord Nederland

Lees het verslag
12.25 – 12.45

Discussie met de deelnemers in de zaal naar
aanleiding van de gehouden inleidingen

Lees het verslag
12.45 – 13.45

Lunch

Cumulatieve effecten

13.45 – 14.10

Cumulatie in effectbeoordeling in de morfologische
adviespraktijk

Jelmer Cleveringa, Arcadis

Lees het verslag
14.10 – 14.35

Cumulatieve effecten van verspreiding van
baggerspecie op de slibhuishouding van de
Waddenzee

Bart Grasmeijer, Deltares

Lees het verslag
14.35 – 15.00

Cumulatieve effecten van menselijke activiteiten
op wadvogels

Bruno Ens, Sovon Vogelonderzoek
Nederland

Lees het verslag
15.00 – 15.25

Een raamwerk voor cumulatieve effectbeoordeling
voor de Noordzee

Gerjan Piet, Wageningen Marine Research

Lees het verslag
15.25 – 15.55

Koffie- en theepauze

DIscussie en slotwoord

15.55 – 16.25

Paneldiscussie onder leiding van Kees
Bastmeijer

Panelleden:
Peter van Velzen, Marre Walter, Lies van
Nieuwerburgh en Marleen Wilschut

Lees het verslag
16.25 – 16.35

Katja Philippart, Waddenacademie

Slotwoord

16.35 – 17.30

Aangeklede borrel