Focus op cumulatieve effecten

10 mei, 15:18

Het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK) en de Waddenacademie stellen in deze derde gezamenlijke themadag het onderwerp cumulatieve effecten centraal. Er wordt ingaan op de optelsom van gevolgen van menselijke activiteiten in de Waddenzee. Al dan niet in combinatie met andere drukfactoren, zoals klimaatverandering. Het onderwerp is zowel vanuit wetenschappelijk, beleidsmatig als beheersmatig oogpunt belangrijk en uitdagend. Doel van de themadag is een interactieve beschouwing van het onderwerp, vanuit verschillende perspectieven met diverse deelnemers.

Wetenschappelijke vraagstukken hebben bijvoorbeeld betrekking op de reikwijdte van het begrip, het al of niet kunnen optellen van effecten van verschillende aard en omvang, vraagstukken over oorzaak en gevolg (causaliteit), het fenomeen dat effecten elkaar kunnen versterken of juist opheffen en wat al niet meer. Deze vraagstukken werken door bij onder meer discussies met het parlement over de vraag of het Waddenecosysteem de veelheid van menselijke activiteiten aan kan. Maar ook bij het opstellen van Natura 2000-beheerplannen en bij de beoordeling van vergunningaanvragen op grond van de natuurbeschermings- en waterwetgeving.